• PAKET HAJI PLUS

    Barang siapa mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak berkata keji dan tidak berbuat jahat, maka ia pulang seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya.(HR. Bukhari)

  • PAKET UMROH

    Umroh yang pertama dan umroh berikutnya adalah sebagai penghapus dosa yang terjadi diantara keduanya. Adapun haji yang mabrur, tidak ada balasnya kecuali surga.(HR.Bukhari)

  • PELUANG USAHA

    Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran :104)

Sekilas Ibadah Haji

0 komentar

Kewajiban Ibadah Haji & Umroh Dalam Al–Quran Dan Hadits

Kewajiban Ibadah Haji & Umroh Dalam Al – Quran

“Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali Imran: 97)

“Dan Sempurnakanlah Haji dan Umroh karena Allah SWT…” (QS. Al Baqarah: 196)

Kewajiban Ibadah Haji & Umroh Dalam Hadits

Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkata: Persaksian Laa ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berhaji di Makkah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari no. 8 dan HR. Muslim no. 16)

Dari Abi Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan Haji bagi kalian maka berhajilah” (HR. Muslim 2/975 no: 1337)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang ingin pergi Haji maka hendaklah ia bersegera, karena sesungguhnya kadang datang penyakit, atau kadang hilang hewan tunggangan (kendaraan) atau terkadang ada keperluan lain (mendesak)” (HR. Ibnu Majah no. 6004)

Dari Abu Sa’id AL Khudry radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya seorang hamba telah Aku sehatkan badannya, Aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari lima tahun dan dia tidak menghandiri undangan-Ku, maka sungguh dia orang yang benar-benar telarang (dari kebaikan)”. (HR. Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Silsilat Al Ahadits Ash Shahihah, no. 1662)

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda: “Wahai sekalian manusia, sungguh telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang yang bertanya, “Apakah wajib setiap tahun wahai Rasulullah?” beliau lalu terdiam. Sampai ketika orang itu bertanya pada kali yang ketiga beliau menjawab, “Seandainya saya katakan ‘ya’ maka haji akan menjadi wajib setiap tahunnya dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya.” (HR. Muslim no. 1337)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Haji itu sekali dan barangsiapa melakukannya lebih dari sekali maka itu sunnah” (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim)

Dari Umar radhiallahu anhu berkata: Sungguh aku berkeinginan untuk mengutus beberapa lelaki menuju berbagai penjuru lalu mereka melihat orang yang memiliki kemampuan namun mereka tidak berhaji lalu lelaki para utusan mengambil jizyah dari mereka, mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam”. (Al-Talkhisul Habir: 2/223 At6sar ini disanadkan oleh Al-Lalaka’I di dalam Al-I’tiqad 1567 dan Ibnul Jauzi di dalam Al-Tahqiq no: 1213)

Al Isma’ily meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Ghunm pernah mendengar Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa yang mampu melaksanakan haji lalu belum berhaji, maka sama saja atasnya, baik mati dalam keadaan yahudi atau nashrani”. (HR. Abu Nu’aim di dalam kitab Al Hilyah)

Keutamaan Ibadah Haji Dan Umroh

Banyak yang menerangkan tentang keutaman ibadah haji dan umrah, di antaranya :

Ibadah Haji adalah salah satu ibadah yang paling utama

Berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam : Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling utama maka beliau bersabda: “Iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.” Ditanyakan kepada beliau, “Kemudian amalan apa?” Beliau menjawab, “Jihad di jalan Allah SWT” Kemudian beliau ditanya lagi, “Haji yang Mabrur.” (HR. Al-Bukhari no. 1519)
Ibadah Haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah,

Berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam : Dari Aisyah radhiallahu anha dia berkata, “Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling utama. Kalau begitu kenapa kami (wanita) tidak boleh berjihad?” Maka beliau menjawab: “Tidak, tetapi jihad yang terutama (bagi kalian) adalah haji yang mabrur.” (HR. Al-Bukhari no. 1520) Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ‘Aisyah Radhiallaahu anha berkata: “Aku bertutur: ‘Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita?’ Beliau berkata: ‘Bagi wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya (yaitu) haji dan umrah.’” (Dishahihkan oleh al-Albani, lihat Shahih at-Targhiib No. 1099).
“Jihadnya orang tua, orang lemah dan wanita adalah Haji dan Umrah” (HR. An-Nasaai dengan Sanad Hasan)

Melimpahnya Pahala

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda : Shalat di Masjid Nabawi ini lebih afdhal dari 1.000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih afdhal dari 100.000 shalat di Masjid lainnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
“Sesungguhnya menunaikan umrah di Bulan Ramadhan pahalanya senilai berhaji bersamaku. (HR. Al Bukhari serta Al Fath 4/82 dan 3/603 HR. Muslim 2/918, Ahlus Sunan, dalami riwayat HR. Muslim dan yang lainnya, bisa jadi hujjah)
Menurut Hadits Nabi Shalallaahu alaihi wasalam yang diriwayatkan oleh Abu bin Sahl bin Hunaif radhiyallahu ‘anhum, ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu ia shalat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah”. ( HR. Tirmizi no. 298. Ibnu Majah no. 1401)

Balasan bagi Haji Mabrur adalah Surga

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Antara satu umrah ke umrah lainnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Sementara haji yang mabrur tidak mempunyai balasan kecuali surga.” (HR. Al-Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349)

Dibebaskan dari Neraka

Dari ‘Aisyah Radhiyallah‘‘anha ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: “Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah SWT lebih banyak membebaskan seorang hamba-Nya itu dari api neraka melainkan Hari Arafah, sebab pada hari itu sesungguhnya Allah SWT mendekat, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman: Apa yang mereka inginkan” (HR. Muslim 2/983)
Pelebur Dosa Silam

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: “Apakah engkau tidak tahu bahwa Islam menghapuskan semua dosa yang terjadi sebelumnya. Hijrah menghapuskan semua dosa yang terjadi sebelumnya. Dan Ibadah Haji menghapuskan semua dosa yang terjadi sebelumnya”(HR. Muslim, I/112)

Dari Abu Hurairah berkata; Aku mendengar RRasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, “Barangsiapa melaksanakan Haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya”. (HR. Al-Bukhari no. 1521 dan Muslim no. 1350)

Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: “Adapun keluarmu dari rumah menuju Baitul Haram, maka setiap tanah yang diinjak kendaraanmu, Allah SWT akan menuliskan untukmu sebuah kebaikan dan menghapuskan dosamu. Adapun wukufmu di Arafah, maka Allah SWT turun ke langit dunia dan membanggakan mereka kepada malaikat seraya berfirman, “Mereka adalah hamba-hamba-Ku, dan takut akan azab-Ku, padahal mereka tidak melihat-Ku. Lalu bagaimana jika mereka melihat-Ku?. Seandainya engkau mempunyai dosa sebanyak pasir yang menggunung, sejumlah hari-hari umur dunia, atau pun sebanyak tetesan hujan, maka Allah SWT akan menyucikannya darimu. Adapun lemparan jumrahmu, maka ia disimpan untukmu. Adapun pemotongan rambutmu, maka setiap helai rambut yang jatuh adalah bernilai satu kebaikan. Lalu jika engkau telah bertawaf di Baitullah, engkau telah terbebas dari dosa-dosamu seperti saat engakau dilahirkan ibumu” (HR. Thabrani, X/425)

Menghapus Kemiskinan

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Lakukanlah Haji dan Umrah dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.” (HR. At-Tirmizi no. 810, An-Nasai no. 2630, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Misykah no. 2524)

Ditinggikan Derajat

“Tidak seekor unta milik orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan meletakkan satu tangannya, melainkan dengannya Allah SWT akan menuliskan baginya satu kebaikan atau menghapuskan dosa darinya, atau mengangkat derajatnya” (HR. Al-Baihaqi, III/479)

Dikabulkannya Doa

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda: “Orang-orang yang haji dan orang-orang yang pergi ‘Umrah adalah utusan Allah SWT, jika mereka berdo’a kepada-Nya, niscaya Allah SWT akan mengabulkan mereka, dan jika mereka meminta ampun, niscaya Ia akan mengampuni mereka.” (HR. Ibnu Majah)

Mendapatkan Fadilah Hajar Aswad & Thawaf,

Abdullah bin Ubaid berkata kepda Ibnu Umar Radhiyallah ‘anhuma: “Mengapa aku tidak melihatmu tidak menyentuh kecuali terhadap dua rukun (pojok), yaitu hajar aswad dan rukun yamani? ibnu Umar berkata: Sungguh aku mengerjakannya, aku mendengar Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: Jika engkau mengusap keduanya akan menghapus kesalahan, dan juga aku pernah mendengarkan, barangsiapa yang mengerjakan thawaf di Ka’bah ini tujuh kali putaran, kemudian shalat dua raka’at maka seperti halnya dia memerdekakan seorang budak, dan aku mendengar dari beliau, beliau bersabda: Tidaklah seseorang itu mengangkat dan meletakkan kakinya melainkan dilipat gandakan sepuluh kebaikkan, dihapus sepuluh dosa dosanya dan diangkat baginya sepuluh derajat. (HR. Ahmad 2/3 dan Ashabus Sunan selain Abi Daud, Al-Hakim dishahihkan dan di sepakati oleh Adz-DzahAbi 1/793 di hasankan oleh Al-Baghawi dalami Syarhus Sunnah, 7/129, Lihat: Shahih An-Nasai 2/613 Shahih At-Trmidzi 1/283 Shahih Ibnu Majah 2/162 Mushannaf Abdur Razak 5/29)

Syarat, Rukun dan Wajib dalam Ibadah Haji dan Umrah

Syarat Haji :
Beragama islam
Baligh (dewasa)
Berakal sehat (aqil)
Merdeka (bukan budak)
Mampu (istita’ah)

Rukun Haji :
Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan memakai baju iharam.
Wukuf adalah berdiam diri di arafah pada waktu dzuhur tanggal 9-10 dzulhijjah menjelang fajar.
Tawaf adalah mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali.
Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai.
Tertib adalah tidak menginggalkan salah satu rukun tersebut.
Catatan : Rukun Haji harus dilaksanakan bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan dam (denda), dan hajinya batal (tidak sah).

Wajib Haji :
Ihram dari Miqat
Mabit di Muzdalifah
Mabit di Mina
Melempar Jumrah
Tawaf Wada’
Catatan : Wajib Haji harus dilaksanakan dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah tapi harus membayar dam (denda).

Syarat Umroh :
Beragama islam
Baligh (dewasa)
Berakal sehat (aqil)
Merdeka (bukan budak)
Mampu (istita’ah)

Rukun Umroh :
Ihram dengan niat karena allah sambil mengatakan “labbaika umratan” artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah.
Tawaf adalah mengelilingi ka’bah seperti dalam tawaf haji.
Sai adalah berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwah.
Tahallul.
Tertib.

Wajib Umroh
Wajib Umroh hanya satu yaitu Ihram dari Miqat.

Macam-Macam Haji (Haji Ifrad, Haji Qiran, Haji Tamattu)

Haji Ifrad (mendahulukan Haji daripada Umroh) :
yaitu seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan kata lain melaksanakan secara terpisah / sendiri-sendiri dengan melaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umroh dalam satu musim haji.

Setiba di Makkah, melakukan thawaf qudum (thawaf di awal kedatangan di Makkah), kemudian shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu bersa’i di antara Shafa dan Marwah untuk hajinya tersebut (tanpa bertahallul), kemudian menetapkan diri dalam kondisi berihram, tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram, jadi dia tetap dalam keadaan ihram hingga datang masa tahallulnya pada tanggal 10 Dzul Hijjah.

Untuk haji Ifrad ini, tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah.

Rincaian Pelaksanaan :
Ihram dari miqat untuk haji.
Ihram lagi dari miqat untuk umrah
Tidak membayar dam Disunatkan Tawaf Qudum

Haji Tamattu’ (mendahulukan Umrah baru kemudian Haji) :
yaitu seorang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji (Syawwal, Dzul Qa’dah, 10 hari pertama dari Dzul Hijjah), memasuki kota Makkah lalu menyelesaikan umrahnya dengan melaksanakan thawaf umrah, sa’i umrah kemudian bertahallul dari ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambut kepalanya, lalu dia tetap dalam kondisi halal (tidak ber-ihram) hingga datangnya hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah.

Pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah) berihram kembali dari Makkah untuk menunaikan hajinya hingga sempurna. Bagi yang berhaji Tamattu’, wajib baginya menyembelih hewan kurban (seekor kambing/sepertujuh dari sapi/sepertujuh dari unta) pada tanggal 10 DzulHijjah atau di hari-hari tasyriq (tanggal 11,12,13 Dzul Hijjah). Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari; 3 hari di waktu haji (boleh dilakukan di hari tasyriq)

Namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Dzul Hijjah/hari Arafah) dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Banyak jama’ah yang memilih Haji tamattu karena relative terlebih mudah karena selesai tawaf dan sai langsung tahallul agar terbebas dari larangan selama ihram.

Rincian Pelaksanaan :
Ihram dari miqat untuk umroh
Ihram lagi dari miqat untuk haji
Membayar dam

Haji Qiran (melaksanakan Haji sekaligus Umrah) :
yaitu seorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji dengan kata lain berihram untuk menunaikan umrah dan haji sekaligus, dan menetapkan diri dalam keadaan berihram (tidak bertahallul) hingga tanggal 10 Dzul Hijjah. Dia berihram untuk umrah, lalu ber-ihram untuk haji sebelum memulai thawaf-nya (untuk dikerjakan sekaligus bersama umrahnya). Kemudian memasuki kota Makkah dan melakukan thawaf qudum (thawaf di awal kedatangan di Makkah), lalu shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim.

Setelah itu bersa’i di antara Shafa dan Marwah untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu sa’i (tanpa bertahallul), kemudian masih dalam kondisi berihram dan tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram hingga datang masa tahallulnya di tanggal 10 Dzul Hijjah). Untuk haji Qiran ini, wajib menyembelih hewan kurban (seekor kambing, sepertujuh dari sapi, atau sepertujuh dari unta) pada tanggal 10 Dzul Hijjah atau di hari-hari tasyriq (tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah).

Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari; 3 hari di waktu haji (boleh dilakukan di hari tasyriq, namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Dzul Hijjah/hari Arafah) dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Dengan cara ini, berarti seluruh pekerjaan umrahnya sudah tercakup dalam pekerjaan haji.

Rincian Pelaksanaan :
Ihram dari miqat untuk haji dan umrah
Melaksanakan semua pekerjaan haji
Membayar dam

Read More »

Sekilas Peluang Usaha

1 komentar

Untuk meningkatkan pemasaran jasa travel perjalanan ibadah haji dan umrah tersebut, pada tanggal 13 mei 2008, Devisi Marketing PT Arminareka Perdana menerapkan Program ARUS (Armina Utama Sukses) sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Untuk menangani program, ini PT. Arminareka Perdana membuat tim khusus dalam bentuk PT dengan nama PT Armina Utama Sukses. Dan pada tahun 2011 menjadi LUAS (Lima Utama Sukses)

ADAPUN VISI DAN MISI DARI PT.ARMINAREKA PERDANA VIA LUAS (PT LIMA UTAMA SUKSES) SEBAGAI BERIKUT :
Mewujudkan keinginan dan niat para mitranya untuk berangkat umrah dan haji
Meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat
Memberikan solusi haji dan umrah dengan berbagai kemudahan
Dengan pengalamannya 20 tahun dalam penyelenggaraan haji plus dan umroh yang telah memberangkatkan jamaah haji dan umroh sekitar lebih dari 30.000 orang, kini PT. Arminareka Perdana memberi kesempatan seluas-luasnya dan peluang menarik kepada anda kaum muslimin untuk menjadi MITRA PERWAKILAN ATAU AGEN PENYELENGGARA UMROH / HAJI SE – INDONESIA.

PELUANG INI COCOK DAN BISA DIIKUTI OLEH :
DKM, Jamaah masjid, musholla dan majelis ta’lim
Para pimpinan dan pengurus pesantren, yayasan, koperasi, perusahaan dan ormas Islam
Para habaib, kyai, asatidz, guru, pegawai swasta dan negeri
Para pensiunan swasta dan negeri
Para aktifis muslim, marketing dan konsultan muslim
dll

Read More »

Peluang Usaha Kantor Agen Travel Haji Plus Dan Umrah Arminareka Perdana

1 komentar

Sebuah program mencetak jutawan muslim dalam waktu singkat
Dengan modal hanya minimal Rp 3.5 jt anda sudah dapat menjadi agen/mitra dengan potensi penghasilan mencapai puluhan juta rupiah dalam seminggu.

Dengan pengalamannya sejak 1990 dalam penyelenggaraan Haji plus dan Umroh yang telah memberangkatkan jamaah haji dan umroh sekitar lebih dari 30.000 orang, kini PT. Arminareka Perdana memberi kesempatan seluas-luasnya dan peluang menarik kepada anda kaum muslimin untuk menjadi MITRA AGEN PENYELENGGARA UMROH / HAJI SE – INDONESIA.

FASILITAS YANG DIDAPAT DARI KANTOR PUSAT :
Legalitas Usaha PT. Arminareka Perdana
Terdaftar sebagai calon jamaah Umroh atau Haji Plus (sesuai pilihan DP Rp 3.5 juta atau Rp 5 juta)
Mendapatkan voucher keberangkatan Umroh USD $ 350 atau Haji plus USD $ 500.
Voucher bisa digunakan orang lain (Keluarga/Sahabat/Rekan) dan HAK USAHA tidak hilang
Asuransi Megalife Syariah hingga Rp 50 juta berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang Rp. 100.000 /tahun
ID Card (kartu keanggotaan seumur hidup) dan password untuk akses perkembangan usaha di website perusahaan
Souvenir Pendaftaran yang menarik berupa mukena atau baju koko (boleh pilih)
Marketing Plan & Brosur Arminareka Perdana & Formulir Pendaftaran

Bagi Hasil / komisi rata-rata sebesar
Rp 1.500.000 per jamaah Umroh dan
Rp 2.500.000 per jamaah Haji Plus
Bagi hasil pengembangan Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000
Bagi Hasil belum termasuk potongan 10% admin
Bagi Hasil langsung ditransfer meski jamaah baru membayar Uang Muka (Dp) Haji Plus atau Umroh
Bagi Hasil ditransfer setiap minggunya pada hari Jum’at
Reward promosi sesuai program

Read More »

Peluang Usaha Kantor Perwakilan Travel Haji Plus dan Umrah Arminareka Perdana

1 komentar

Dengan pengalamannya sejak 1990 dalam penyelenggaraan Haji plus dan Umroh yang telah memberangkatkan jamaah haji dan umroh sekitar lebih dari 30.000 orang, kini PT. Arminareka Perdana memberi kesempatan seluas-luasnya dan peluang menarik kepada anda kaum muslimin untuk menjadi MITRA PERWAKILAN PENYELENGGARA UMROH / HAJI SE – INDONESIA.

SYARAT & KETENTUAN :
Mempunyai tempat usaha / rumah / ruko sebagai kantor
Mengambil salah satu pilihan paket berikut :
PAKET 13 UMROH senilai Rp. 45.500.000 hanya Rp 19.500.000
PAKET 22 UMROH senilai Rp. 77.000.000 hanya Rp 29.850.000
PAKET 40 UMROH senilai Rp.140.000.000 hanya Rp 44.250.000
Mampu memasarkan dan mensosialisaikan program Umroh / Haji Plus
Membina hubungan baik dengan mitra jamaah
Koordinasi dengan Kantor Pusat

FASILITAS YANG DIDAPAT DARI KANTOR PUSAT :
Surat penunjukan dan MOU dari Kantor Pusat
Legalitas Usaha PT Arminareka Perdana
Terdaftar sebagai Calon Jamaah Umroh atau Haji Plus
ID Card (kartu keanggotaan seumur hidup) dan password untuk akses perkembangan usaha di website perusahaan
Voucher Umroh :
13 lembar VOUCHER UMRAH senilai @USD $ 350 = USD $4.550
22 lembar VOUCHER UMRAH senilai @USD $ 350 = USD $7.700
40 lembar VOUCHER UMRAH senilai @USD $350 = USD $14.000
13/22/40 paket baju koko + mukena (sesuai pilihan paket)
13/22/40 paket starter pack (berisi dokumen legalitas, brosur, formulir, dll)
Asuransi Megalife Syariah hingga Rp 50 juta berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang Rp. 100.000 /tahun
Spanduk / Banner
Buku Formulir Pendaftaran
Fee Rp. 35.000 per formulir (setiap mendaftarkan 1 jamaah)
Support pemasaran dari kantor Perwakilan Utama / Kantor Pusat

Bagi Hasil / komisi rata-rata sebesar
Rp 3.000.000 per jamaah Umroh dan
Rp 4.000.000 per jamaah Haji Plus
Bagi hasil pengembangan Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000
Bagi Hasil belum termasuk potongan 10% admin
Bagi Hasil langsung ditransfer meski jamaah baru membayar Uang Muka (Dp) Haji Plus atau Umroh
Bagi Hasil ditransfer setiap minggunya pada hari Jum’at
Reward promosi sesuai program

Read More »

Marketing Plan Arminareka Perdana

1 komentarRead More »

Pendapat Tokoh Agama Tentang Program Solusi Arminareka Perdana

1 komentar

KANNY HIDAYA Y,S.E, M.A WAKIL SEKRETARIS BPH DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Baru dua perusahaan jasa Umrah/Haji yang telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional, salah satunya adalah PT. Arminareka Perdana. Lalu, bagaimana Arminareka Perdana bisa mendapatkan sertifikasi syariah?

Wakil Sekretaris BPH Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kanny Hidaya Y, SE, MA, yang juga menjadi review sertifikasi syariah PT. Arminareka Perdana memberikan informasi bahwa setiap yang akan mengajukan sertifikasi harus mengajukan permohonan dulu ke Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, kemudian diundang untuk presentasi di depan Badan Pelaksana Harian (BPH). Ini adalah suatu komite di DSN yang bertugas untuk mengurusi masalah yang ada. Jika lolos pada tahap ini, maka DSN membuat tim review yang akan masuk ke perusahaan untuk melihat aspek legal dan segala macamnya.

Dalam bisnis Arminareka, legalitas yang paling penting adalah sebagai penyelenggara haji/umrah. Kita lihat dokumennya, aspek manajerial, nasabah, dan aspek lain. Jika harus ada koreksi, tim akan meminta pihak pemohon melakukan perbaikan. Jika perbaikan telah dilakukan dan sesuai dengan DSN, maka pemohon akan mendapatkan sertifikasi syariah.

Demikian diketahui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah MUI, mengingat banyak tahap dan hal yang musti dipertanggung jawabkan ketika sebuah perusahaan menerima sertifikat ini. dan ARMINA Alhamdulillah telah mendapatkannya.

KH. AGUS ARIFIN. PENULIS BUKU BEST SELLER. PENDIRI YAYASAN AGUS ARIFIN INSTITUTE, PEMIMPING MAJELIS TALIM AT TAQWA, NURUL HIKMAH DAN ARRAHMAN.

Kalau kita bicara ibadah haji dan umrah, ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama bahwa dalil mengenai haji dan umrah itu khusus. Dalam Q.S Ali Imran (3) : 97 ditegaskan bahwa ibadah haji diwajibkan -bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana-. Yang kedua, di dalam sejarah Nabi melakukan umrah dulu ketika tahun ke-7 Hijriah. Makanya, kalau saya ditanya mana dulu yang dikerjakan, saya bilang kalau menurut Nabi maka umrah dulu. Kenapa? Karena ada untungnya, kita menjadi lebih tahu medannya seperti apa. Saya termasuk orang yang umrah dulu sebelum ibadah haji. Saya ingin bagaimana orang yang punya niat haji tapi nggak punya uang bisa berangkat haji? Di buku, saya menulis orang harus menabung untuk bisa berangkat, tapi kan normatif sekali. Begitu saya ketemu konsepnya Armina, saya terus terbelalak.

Konsep ini siapa yang menemukan? Saya lihat nggak MLM, syaratnya nggak dibatasi. Armina tidak membatasi orang untuk berkembang. Tak heran bila Pak Umyung bisa memiliki ribuan jamaah. Di dalam suatu unsur halal haramnya suatu muamallah, ada tiga hal yang penting dalam fiqih. Pertama, tak boleh ada ghoror (unsur penipuan). Kedua tak boleh ada unsur judi. Ketiga tak boleh ada unsur riba (bunga). Bila salah satu dari tiga ini sudah ada di muamallah berarti haram. Kalau ketiga-ketiganya tidak ada, berarti tidak apa-apa. Saya hanya mengingatkan, sebaiknya yang sudah bergabung memprioritaskan berangkat umrah. Karena dengan hanya mendapatkan 8 jamaah saja, sudah bisa berangkat umrah. Usaha ini memang memudahkan orang menunaikan ibadah umrah. Boleh saja bonus itu hanya ditabung, tapi kan kita tidak tahu batasan umur kita.

Jika memang kaki sudah banyak dan cukup untuk berhaji, maka dalil haji sudah berlaku baginya. Nah, lalu bagaimana jika orang yang bonusnya habis untuk membayar utang? Ya nggak apa-apa orang seperti ini terbilang belum mampu. Jadi tetap berlaku dalil. Kalau dia sudah tidak punya utang dan sudah punya uang, maka menjadi wajib.

Jadi dengan program solusi, masalah ketiadaan uang akan teratasi. Saya pernah bertanya mengapa Arminareka bisa memberikan komisi yang besar? Ketika itulah Pak Juli menerangkan bahwa bonus yang diberikan merupakan dana iklan tahunan Arminareka. Daripada promisi ke televisi atau membayar artis, mending uangnya untuk membayar tenaga marketing-marketing ini. Karena Pak Juli bisa menyakinkan saya, maka saya ambil paket 13.

USTADZ WIJAYANTO, YOGYAKARTA. PENGISI TAUSIAH DI TELEVISI, PONDOK PESANTREN BINA ANAK SHOLEH

Pada saat musim umrah tahun 2011 dibuka pemerintah Saudi Arabia, sekitar 80 jamaah Arminareka meminta saya menjadi pembimbingnya. Sebagai pembimbing saya bertanggungjawab atas lancarnya jamaah menunaikan ibadah umrah. Saya juga bertanggungjawab agar para jamaah tidak bosan dalam perjalannya yang memakan waktu panjang.

Selama perjalanan saya selalu mengingatkan bahwa perjalanan ibadah umrah ini tidak seperti tidak seperti perjalanan wisata. Sehingga jamaah harus selalu siap dengan berbagai kendala yang bisa saja terjadi. Apalagi saat itu karena ibadah umrah baru ssaja dibuka dan jamaah begitu banyak.

Saya mendengar Armina menggunakan sistem sendiri dalam memasarkan penyelenggaraan ibadah umrah. Tetapi dengan sistem seperti ini memang sangat potensial meningkatkan jumlah jamaah. Namun, perlu diperhatikan sistem ini harus syariah, tidak ada penipuan, akadnya jelas dan tidak ada yang mendzalimi serta didzalimi. Juga tidak ada transaksi yang berbau ribawi. Jadi saya sarankan kepada Armina agar menyiapkan infrastruktur pelayanan. Karena jamaahnya semakin banyak, maka banyak sisi pelayanan yang harus diperhatikan. Misalnya saja mulai dari angkutan, katering, maupun pembagian kamar hotel. Arminareka juga perlu menambah pembimbing teknis di Makkah maupun Madinah untuk melayani jamaahnya.


Read More »

Perbedaan Program Solusi Arminareka Perdana dan MLM

1 komentar

Bagi calon jamaah yang hendak menunaikan ibadah Umrah atau Haji Plus bersama Arminareka Perdana, ada tiga cara pelunasannya :
Bayar tunai (bagi yang mampu),
Menabung sesuai kemampuan minimal Rp 500.000 tanpa batas waktu, atau
Mengajak calon jamaah Umrah / Haji Plus yang lain (Program Solusi Arminareka Perdana bagi calon jamaah yang terkendala biaya).

Berikut Penjelasan Perbedaan Program Solusi Arminareka Perdana Dengan MLM

PRODUK
Produk MLM biasanya spesial atau unik atau tidak di produksi oleh perusahaan lain, sehingga untuk mendapatkan produk tersebut harus melalui perusahaan tidak bisa ke lain.
Arminareka Perdana produknya adalah perjalanan umroh dan haji plus yang tidak khusus Arminareka Perdana saja yang menyelenggarakan, perusahaan lain juga banyak yang menyelenggarakannya.

HARGA
Harga biasanya terbagi 2 yaitu ada harga konsumen dan harga distributor ketika menjadi anggota
Arminareka Perdana Harga Cuma SATU yang berlaku sama antara jamaah yg langsung berangkat tanpa menjalankan hak bisnisnya dengan jamaah yang sejak awal memang berniat menjalankan program solusi

TUTUP POINT
Ada tutup point yaitu kewajiban membeli produk perbulan, kalau tidak mencapai tutup point bonus dibulan yang bersangkutan tidak akan keluar.
Arminareka Perdana tidak ada tutup point, karena sistem komisi, ketika kita mereferensikan jamaah maka LANGSUNG dapat komisi pada minggu yang bersangkutan.
Dengan sistem jaringan, bisa juga berharap komisi dari jaringan di bawahnya (karena Arminareka Perdana merancang suatu sistem dimana kita sebagai muslim diharapkan bisa membantu sesama agar lebih mudah ke tanah suci).

KEPANGKATAN/LEVEL
MLM biasanya ada level kepangkatan berdasarkan syarat-syarat tertentu, misal, agen-distributor-manajer-direktur, dst.
Di Arminareka Perdana tidak ada, perbedaannya hanya ada yang jadi JAMAAH BIASA dan ada yang jadi AGEN/PERWAKILAN yang membantu pemberangkatan jamaah.

JANGKA WAKTU
MLM biasanya produknya ada masa kadarluarsanya
Arminareka Perdana produknya umroh dan haji yang tanpa batas waktu.

KEBUTUHAN
MLM biasanya produk konsumsi
Arminareka Perdana memfasilitasi calon jamaah untuk beribadah umroh/haji. Berkaitan dengan dunia akhirat.

Program Solusi Arminareka Perdana, bila diumpamakan seperti ketika ada kerabat yang hendak jual rumah, dan minta tolong pada kita untuk mencarikan pembeli serius, maka jika kita berhasil menjual rumahnya, maka akan dapat komisi sesuai kesepakatan, misalkan komisi yang berlaku umum di pasaran adalah sebesar 2.5% dari harga jual rumah.

Begitu juga dengan Program Solusi Arminareka Perdana, bagi yang berhasil mengajak calon jamaah untuk umroh atau haji plus bersama Arminareka Perdana, sebagai wujud terima kasih perusahaan kepada kita, memberikan komisi atau bagi hasil pada kita sesuai dengan kesepakatan. Kalau di perusahaan lain bisa disebutkan sebagai program member get member, misal: program Agen 1.000 Sunlight.

Lantas dari mana untungnya perusahaan jika komisi banyak dikeluarkan untuk calon jamaah? Perusahaan masih mendapatkan untung dari :

Margin tiket maskapai penerbangan: semakin banyak pesan tiket, perusahaan akan mendapatkan diskon dari maskapai dengan selisih harga yang cukup banyak. Arminareka Perdana kemudian menjual ke jamaah dengan harga normal di pasaran.

Margin Hotel: semakin banyak yang booking hotel, Arminareka Perdana juga akan mendapatkan diskon dari pihak manajemen hotel di tanah suci dengan selisih harga yang cukup banyak. Arminareka Perdana kemudian menjual ke jamaah dengan harga normal di pasaran.

Arminareka Perdana juga mendapatkan bonus dari pihak asuransi, supplier koper dan perlengkapan umroh dan haji plus, biaya admin, dan lain lain

Tahun 2012, Alhamdulillah Arminareka Perdana memberangkatkan 25.000 jamaah umroh dan 657 jamaah haji plus seluruh Indonesia dimana liputan umroh dan hajiplusnya disiarkan oleh Trans 7. Nah, coba kita gambarkan secara matematis salah satu contoh keuntungan perusahaan dari margin tiket pesawat. Umumnya komisi tiket berlaku pasaran dari distributor ke agen adalah 5% (bisa dicek di Bisnis tiket PT MMBC)

Tahun 2012 Arminareka Perdana berhasil menjual 25.000 tiket PP Jakarta – Jeddah untuk jamaah umrohnya, dengan rata rata nilai per tiketnya USD $ 1.000 (baik Garuda, Lion, Batavia). Jadi komisi perusahaannya adalah USD 1.000 x 5% = USD $ 50. Kalau 25.000 tiket umroh berarti perusahaan untung dari tiket saja sekitar = USD $ 50 x 25.000 = USD $ 1.250.000. Bila di kurskan $1 = Rp 10.000, berarti Laba perusahaan sebelum pajak adalah Rp 12,5 Milyar. Lihat tabel di bawah ini.

Keutungan Perusahaan dari Margin Tiket Umroh JKT – JED

Tiket Umroh PP JKT – JED (Garuda/Lion/Batavia) $ 1,000

Penjualan Tiket 25,000 OMSET TIKET = $ 1.000 X 25.000 jamaah = $ 25,000,000

Komisi tiket 5% $ 1,250,000, Konversi ke Rupiah, Asumsi $1 = Rp 10.000 = Rp 12,500,000,000

Sebuah keuntungan yang fantastis hanya dari margin tiket saja. Itu berkat peran aktif agen, perwakilan dan calon jamaah yang mereferensikan jamaah lain untuk gabung bersama Arminareka Perdana. Belum lagi dari sumber yang lain.

Bagi hasil yang diberikan jamaah juga berasal dari dana iklan tahunan Arminareka Perdana. Daripada promosi ke majalah, televisi atau membayar artis, lebih baik bonusnya dibagikan untuk calon jamaah atau alumni jamaah yang berjasa memperkenalkan biro travel umrah dan haji plus Arminreka Perdana kepada banyak orang.

Sebelumnya pemasaran Arminareka Perdana maupun biro travel umroh dan haji lain, lebih fokus menggunakan jasa ustad dan kyai di salah satu KBIH, Yayasan atau Masjid, Jadi jika berhasil mengajak jamaah, ustad dan kyai tersebut akan mendapatkan jatah umroh/haji plus atau bagi hasil diberikan berupa uang tunai. Sehingga banyak ustad dan kyai yang bisa bolak balik ke tanah suci dan banyak yang sejahtera secara materiil.

Sekarang Arminareka Perdana dengan visi dan misi agar lebih banyak masyarakat Indonesia bisa mampu ke Tanah Suci dan bahkan bisa GRATIS dan bisa mensejakterakan kehidupan keluarganya, Arminareka Perdana merubah strategi pemasarannya dengan memperkenalkan Program Solusi Hak Usaha yang terbuka untuk siapapun mulai dari karyawan, guru, pensiunan bahkan pengangguran yang berkeinginan kuat untuk merubah hidupnya.

Apakah Program Solusi Hak Usaha ini Halal secara Agama? Di dalam suatu unsur halal haramnya suatu muamallah, ada tiga hal yang penting dalam fiqih.
Pertama, tak boleh ada ghoror (unsur penipuan).
Kedua tak boleh ada unsur judi.
Ketiga tak boleh ada unsur riba (bunga).

Bila salah satu dari tiga ini sudah ada di muamallah berarti HARAM. Kalau ketiga-ketiganya tidak ada, berarti tidak apa-apa. Itu salah satu sebabnya Arminareka Perdana pernah mendapatkan sertifikasi bisnis syariah dari MUI.

Program Solusi ini sudah berjalan mulai 2008, bila memang terbukti merugikan dan banyak jamaah tidak berangkat, pastinya Kementrian Agama RI sudah mencabut ijin usaha Arminareka Perdana yang sudah berjalan sejak 1990 dan MUI tidak mungkin mau mengeluarkan sertifikat bisnis halalnya.

Selain itu, tidak seperti travel haji umrah lainnya, Arminareka Perdana memberikan bukti legalitasnya pada seluruh agen / perwakilan / jamaahnya. Dengan demikian bisa dibuktikan dengan melakukan cross check bahwa Arminareka Perdana adalah Biro Haji Plus dan Umrah Resmi yang terdaftar Di Kementrian Agama dan instansi lain yang terkait dengan usaha Tour Travel.

Jika ada yang mempertanyakan, Umrah Haji berkaitan dengan urusan akhirat & agama, kenapa dibisniskan? Hal ini sama saja dengan para mahasiswa yang sekolah AGAMA di Kairo, mereka tetap dikenakan biaya SPP dll. Jadi biaya tersebut memang tetap diperlukan karena menyangkut muamalat (Muamalat itu adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia,dengan memandang aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam). Dimana uang menjadi media agar tujuan dari aktivitas kita baik yang hanya berkaitan dengan dunia maupun terkait dengan akherat bisa tercapai.

Jika ada yang tanya kenapa Dp Umroh Rp 3, 5 juta mendapat voucher umroh $ 350, berarti $ 1 setara Rp 10.000. Padahal nilai tukar dollar di pasaran lebih rendah dari itu (sekarang Rp 9.800), seharusnya uang mukanya Rp 3.430.000. Ada selisih sekitar Rp 70.000. Kita bisa jawab bahwa selain voucher umroh $ 350, kita juga mendapatkan:
ID Card Jamaah
Kartu Asuransi Jiwa Mega Syariah senilai Rp 100.000 selama 1 tahun dengan manfaat jiwa hingga Rp 50.000.000
Souvenir Baju Koko atau Mukena senilai Rp.70.000
dan Legalitas usaha lengkap (didalamnya tidak hanya perijinan Arminareka Perdana saja tapi juga brosur, marketing plan, formulir pendaftaran jamaah dan lain lain) senilai Rp 50.000
Hak Usaha Bisnis Travel Haji Plus dan Umroh, dimana keanggotaan berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan tanpa ada royalty fee dan annual fee.
Jadi Insya Allah benar-benar fair, tidak menipu dan tidak merugikan secara materiil, bahkan calon jamaah umroh dan haji plus mendapatkan lebih.

Read More »

Keunggulan Arminareka Perdana Dibanding Travel Lain

1 komentar

BIRO PERJALANAN LAIN
Paket Umroh mulai $1.950
Minimal Dp 85%
Umroh keluarga (4 orang): Tidak ada Diskon / Uang Saku, Hanya Ucapan Terima Kasih
Komisi Umroh / Haji antara $25 sd $100, diberikan setelah jamaah membayar Lunas. Bersifat putus dan tidak progresif.
Umumnya berangkat ke Baitullah dengan biaya sendiri
Tidak ada Program Solusi memudahkan pelunasan umroh / haji dan harus bayar tunai
Mendapatkan Asuransi Perjalanan saja
Untuk membuka waralaba perwakilan atau agen membutuhkan dana besar dan WAJIB DEPOSIT untuk keperluan BOOKING SEAT. Dibatasi kemitraannya, WAJIB punya lokasi strategis, ruko bahkan pegawai
Tidak ada program kesejahteraan dan jalinan silaturahmi berkesinambung

ARMINAREKA PERDANA
Paket Umroh mulai $1.950
Minimal Dp Rp 3.5 juta
Umroh keluarga (4 orang): Dapat Diskon / Uang Saku sebesar:
Umroh : Rp 5.500.000
Haji Plus Rp 8.500.000
Mendapatkan Hak Usaha berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan
Komisi bersifat progresif (semakin banyak semakin besar) dan diberikan setelah jamaah membayar Uang Muka (lihat tabel komisi dibawah ini)
Berkesempatan berangkat ke Baitullah GRATIS bahkan bisa menjadi Tour Leader
Ada 3 program solusi pelunasan umroh dan haji plus yaitu :
Tunai
Menabung 500rb/bln
Non Tunai : Dengan mengajak teman untuk umroh / haji plus bersama Arminareka Perdana, dan mendapatkan tambahan dana untuk digunakan pelunasan umroh / haji plus. (lihat tabel komisi dibawah ini)
Mendapatkan 2 Asuransi yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Perjalanan
Tidak ada PAKET HEMAT jika berangkat GROUP
Paket Hemat jika berangkat Group dengan membeli paket
Paket 40 = Rp 44.250.000 (Hemat Rp 2,4 juta /jamaah)
Paket 22 = Rp 29.850.000 (Hemat Rp 2,2 juta /jamaah)
Paket 13 = Rp 19.500.000 (Hemat Rp 2 juta /jamaah)
Membuka waralaba mulai Rp 3, 5 juta sebagai agen dan Rp 19.5 juta sbg perwakilan. TANPA DEPOSIT dan Tanpa perlu punya kantor, ruko bahkan pegawai
Ada program kesejahteraan dan berkesempatan mendapatkan reward tahunan

Read More »

Kenapa Memilih Arminareka Perdana

1 komentar

Beberapa Alasan Bergabung Bersama Arminareka Perdana :
Telah berpengalaman sejak 1990 dalam melayani jamaah untuk haji plus dan umroh
Ranking ke-1 Nett Sales Umroh 2010 versi Garuda Indonesia (sumber : Jawapos 1 September 2010)
Perjalanan Haji Plus & Umroh 2012 diliput di Trans 7
DP Murah, dimana DP Umroh hanya Rp 3.5 Juta sedangkan Dp Haji Plus Rp 5 Juta
Dengan setor DP saja sudah dapat Souvenir Menarik
Dengan setor DP maka mendapat Voucher Umroh senilai USD $ 350 atau Voucher Haji Plus senilai USD $ 500. Voucher ini sebagai pengurang biaya keberangkatan, voucher berlaku selamanya tanpa batas waktu dan dapat dipindahtangankan.
Dengan setor DP otomatis punya Hak Usaha (boleh dijalankan dan boleh tidak, setiap mereferensikan Calon Jamaah Umroh anda mendapat Rp. 1.5 Juta atau untuk referensi Calon Jamaah Haji Plus Anda mendapat Rp 2.5 Juta)
Dengan menjalankan Hak Usaha (Program Solusi), anda bisa Umroh / Haji Plus secara GRATIS. Untuk Umroh GRATIS, anda perlu mengajak 10 orang untuk jadi Calon Jamaah Umroh, untuk Haji Plus GRATIS Anda, Anda perlu mengajak 25 orang untuk jadi Calon Jamaah Haji Plus
Kekurangan Biaya Keberangkatan bisa diangsur minimal Rp 500 ribu tanpa batas waktu atau anda bisa menabung sendiri dulu jika sudah cukup baru melunasi kekurangannya
Keanggotaan seumur hidup sebagai Agen Biro Umroh/Haji Arminareka Perdana
Berkesempatan menjadi Tour Leader Umroh bagi yang berprestasi.
Perusahaan terbuka dan transparan dimana setiap pendaftaran jamaah disertakan legalitas usaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon jamaah.
Mendapat 2 Asuransi : Asuransi Jiwa dan Asuransi Perjalanan
Fasilitas hotel bintang 5 depan masjid dan hotel bintang 4 dekat Masjid, sehingga jamaah tidak cepat lelah bolak balik masjid ke penginapan ketika menjalankan aktivitas ibadah fardhu dan sunnah atau kegiatan lainnya,
Transportasi dengan Bus AC, memberikan kenyamanan kepada jamaah ketika melakukan perjalanan ke Makkah, Madinah, Jeddah, dan kota wisata lainnya yang termasuk dalam Umroh Plus Wisata
Didampingi muthawif yang sabar, emphaty dan berpengalaman
Manasik teori dan praktek sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW,
Tausiah rutin di Tanah Suci
Dan lain – lain

Read More »

Testimoni Jamaah Arminareka Perdana

2 komentar

Muhibbatun Nisa (Pengusaha Busana Muslim) Berangkat Umroh 25-03-2011 sd 06-04-2011 (12 hari) “Alhamdulilah saya bersyukur bisa berangkat ke tanah suci berkat program Arminareka Perdana. Saya mendapatkan pengalaman umroh yang memuaskan. Sepulang dari tanah suci, saya semakin bersemangat mereferensikan travel arminareka ke teman, saudara dan kenalan saya yang lain. Agar bisa kembali ke tanah suci lagi dengan bonus-bonus yang saya peroleh.

H. Bustomi dan keluarga (Wakil Bupati Lampung) "Saya dan keluarga telah menunaikan ibadah umroh pada tanggal 8 Juli 2008 dan kembali ke tanah air tanggal 16 Juli 2008. Al hamdulillah dalam keadaan baik sehat walafiat. Sungguh saya dan keluarga merasa puas atas pelayanan yang diberikan Arminareka Perdana. Tidak ada jadwal ibadah maupun tour yang terlewatkan. Semua “on schedule ". Dan saya menilai bahwa travel Arminareka Perdana sangat profesional dan memiliki banyak jaringan di Madinah, Makkah, maupun Jeddah, saya merasakan dalam pelayanan hotel, catering, dan pelayanan muthowwif. Inilah kesan saya bersama keluarga terhadap Arminareka Perdana. Semoga Arminareka Perdana dapat mempertahankan profesioalismenya. Amin ya robbal alamin... "

Bapak Buya Zacky, Pimpinan Al Munawwar "Awalnya saya ragu apakah benar ada perusahaan yang dapat memberikan solusi untuk dapat haji dan sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Waktu itu saya diberitahu oleh seseorang yang sama sekali saya belum mengenalnya. Terus terang konsep yang ditawarkan PT. Arminareka Perdana itu sangat menarik. Akhirnya saya coba mendatangi kantornya, profil perusahaaanya dan manajemennya. Saya pun berkenalan dengan tim manajemen dan mendapat penjelasan yang memadai. Akhirnya saya pun merasa yakin dan dengan bismillah saya pun bergabung. Baru kurang lebih 2 bulan rekening saya bertambah puluhan juta rupiah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Arminareka Perdana. "

H. Sukarli, Tangerang "Alhamdulillah lewat system yang ada di Arminareka Perdana ini saya dan istri dapat berangkat umroh bersama. Kami nikmati kehusyuan ibadah umroh. Banyak pengalamanan suka dan kesan mendalam dalam menjalani ibadah umroh saat kami memasuki masjidil haram. Saya bertanya apa saya lagi bermimpi atau tidak. Sampai saya mencubit tangan saya sendiri terasa sakit ternyata bukan mimpi."
Bapak Sumidi dan istri, Cengkareng "Pertama tama saya ucapkan alhamdulillah, bahwa saya telah dikenalkan PT. Arminareka Perdana yang telah membantu saya untuk mendapatkan penghasilan dan ada harapan untuk berangkat umroh bersama istri. Dan saya mengharapkan kepada semua orang yang membaca pengalaman saya ini akan tergugah untuk bergabung dan mau belajar mendapatkan penghasilan dan sekaligus bisa berangkat ke tanah suci Makah. Amin. Segera manfaatkan peluang ini. Wassalam"

Hj. Gangges, Bogor "PT. Arminareka Perdana adalah sebuah travel yang mengusahakan para mitranya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjanjikan hidup lebih baik, dan yang paling utama adalah sesuai sunnah Rasulullah SAW, bahwa berniaga dengan tidak menzalimi para mitranya. Semoga Allah SWT senantiasa meredhai PT Arminareka Perdana dan para pendukungnya yang membuat PT. Arminareka Perdana akan lebih solid di tahun-tahun mendatang. Amin amin ya rabbal alamin."

Bapak Dhiaul Haq, Larangan "Dua tawaran yang perlu mendapat perhatian bagi mereka yang mempunyai harapan ke tanah suci dan kehidupan yang lebih baik. Karena biasanya orang pergi haji atau umroh karena mereka benar-benar mampu secara financial. Tetapi di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan tidak hanya mampu untuk berhaji atau umroh, tetapi diberi kemampuan untuk merubah masa depannya. Dan saya benar-benar dapat merasakannnya bagaimana konsep sistem ini bekerja dan menghasilkan. Luar biasa. Bravo Arminareka Perdana"

Ibu Iin, Kepala TK Islam Kereo "Suatu ketika datang seseorang yang belum pernah sama sekali saya kenal. Ia menawarkan Program Arminareka Perdana kepada saya. Awalnya saya tidak mau karena takut penipuan. Tetapi ada rasa ingin tahu lebih lanjut. Akhirnya saya diantar olehnya ke kantor pusat. Sampai di sana saya dikenalkan ke pihak manajemen dan dijelaskan tentang program ini bersama dengan yang lain. Setelah itu tumbuh keyakinan saya dan menurut saya inilah yang sebenarnya orang cari. Saya pun dengan penuh keyakinan mendaftarkan diri. Tidak tanggung-tanggung saya daftarkan suami dan anak-anak, dan orang tua saya. Ternyata dalam hitungan beberapa minggu saya sudah dapat merasakan hasilnya atas referensi keluarga ke orang lain. Baru tiga bulan berjalan sudah ada sekitar 30 orang telah terdaftar! Luar biasa. Kini haji atau umroh yang tadinya belum ada dalam bayangan, sudah terasa dekat. Dan saya yakiin itu...”

Hj. Zahari "Alhamdulilah, saya sangat bersyukur sekali bisa mengajak teman - teman yang tadinya tidak ada niat untuk ibadah umroh ke Tanah suci Makkah dan Madinah. Setelah saya informasikan tentang Arminareka Perdana, yaitu sebuah travel yang menyelenggarakan ibadah umroh dan haji plus, akhirnya dia bisa berangkat sekeluarga. Dengan tanda jadi Rp. 3.5 juta saja dan saya tuntun untuk melakukan suatu usaha, yaitu mengajak teman, saudara, tetangga atau kenalan akhirnya dia bisa berangkat umroh. Kiat saya dan wajib saya kerjakan yaitu mengajak teman, saudara, keluarga, atau kenalan minimal 3 orang setiap hari dan menjelaskan tentang program umroh dan haji yang ada di Arminareka Pedana dan mengajak ke kantor Arminareka Perdana yang ada di Salemba untuk mendengarkan presentasi atau pengajian rutin dua mingguan. Semoga Armina tetap eksis dan semakin profesional dan jaya selalu amien.

Bang Fulan, Surabaya "Saya merasa yakin sekali dengan sistem ini ; orang yang tadinya tidak terlintas untuk umroh atau haji karena keterbatasan dana akhirnya akan timbul hasrat dalam dirinya. Bahkan ia akan merasakan keberkahan rejeki yang melimpah. Saya sendiri aktif mulai syawal 2008 dan hingga kini sudah ada 120 orang lebih yang telah terdaftar. Saya tidak dapat menuliskan berapa besar yang sudah saya terima. Karena tentunya siapa saja dapat menghitungnya. Saya hanya bersyukur kepada Allah SWT. Dan saya sangat yakin dengan PT. Arminareka Perdana, kalau tidak pasti saya tidak akan mendaftar. Terima kasih Arminareka Perdana "

Ibu Khodijah, Jawapos "Alhamdulillah, sebuah pengalaman yang luar biasa dapat bergabung di Arminareka Perdana. Sebelumnya saya mendapat informasi dari ustadz Hasbi tentang program kemitraan haji dan umroh di Arminareka Perdana. Saya sangat tertarik dengan konsepnya, tetapi saya masih belum yakin benar. Bagaimana mungkin bisa haji atau umroh dan sekaligus meningkatkan taraf hidup? Akhirnya saya putuskan untuk berkunjung ke kantor pusatnya. Setelah melihat dan mendapat penjelasan langsung tentang perusahaan ini saya menjadi yakin. Akhirnya, dengan bismillah saya pun bergabung. Subhannallah, baru bergabung 1 minggu saya sudah dapat membeli motor mio baru dan sayapun merasa yakin dapat umroh / haji melalui system ini. Terima kasih Arminareka Perdana."

Ibu Rita Andayani, Serang "Dalam keadaan berkabung, seorang teman yaitu Bapak Mujito memperkenalkan sebuah keagenan umroh dan haji. Mungkin ini adalah petunjuk atau jawaban Allah SWT dari satu cobaannya. Dari sini aku termotivasi ingin umroh dari usaha ini, yang akhirnya saya dapat melaksanakannya pada bulan april 2007. Lalu aku berdo?a mohon diberi kekuatan danpetunjuk tukmeraih kesuksesan dunia dan akherat. Sukses untuk membahagiakan kedua orang tua, suami dan anak-anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar kemudian aku mendapat petunjuk dan hidayah aku telah mengenal Arminareka Perdana biro perjalanan haji dan umroh yang membuat satu divisi marketing. Di sini aku merasa nyaman dengan suasana yang mencerminkan suasana Islami dengan usaha yang beda, yaitu umroh dan haji. Dengan visinya memberi solusi bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji sekaligus meningkatkan taraf didup kita"

Bapak Purna dan istri "Arminareka Perdana bukan sekedar bisnis orientied, melainkan ibadah mengingat dan mengajak kaum muslimin untuk beribadah umroh dan haji plus. Dengan program yang ditawarkan, anda akan dapat dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji plus dengan sangat mudah, hanya dengan tanda jadi Rp. Rp. 3.5 jt. Armina pasti bisa pasti sukses...Pasti Armina!!! Dahsyat luar biasa"

Read More »